Privacy

Teneinde onze website en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat van der Zalm in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

WIE VERWERKT PERSOONSGEGEVENS

Van der Zalm is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het gebruik van onze website vdzalm.nl.

Van der Zalm zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten onze organisatie, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Indien u gebruik maakt van het contactformulier en/of andere diensten binnen de website van vdzalm.nl (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt.

Van der Zalm verwerkt deze gegevens teneinde:
  • onze website aan u beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via onze website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Van der Zalm, al dan niet via onze website te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen onze website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat van der Zalm uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Van der Zalm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

GEBRUIK VAN COOKIES EN LOGBESTANDEN

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u de website van Van der Zalm bezoekt. Van der Zalm gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de onze website zo efficiŽnt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Van der Zalm kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van onze website.

De website van van der Zalm genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van onze website. Van der Zalm houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende websites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via onze website.

BEVEILIGING

Van der Zalm heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

WEBSITES VAN DERDEN

Van der Zalm kan links opnemen naar websites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Van der Zalm is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de handelingen van deze derden en anderen. Van der Zalm raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

VRAGEN

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Van der Zalm, kunt u contact opnemen via e-mail of ons Contact-formulier.